Teorien siger…

Projektledelse i en agil verden, del 2

Centrale kompetencer for en leder i det agile forløb

Ser vi helt overordnet på de to yderpunkter, er der flere elementer, der gør at de to tilgange adskiller sig fra hinanden. Projektledere som skal bevæge sig i begge verdner oplever, at jo længere de bevæger sig fra den vandfaldsorienterede verden ind i den agile verden, jo tydeligere er paradigmeskiftet.

Grundlæggende vil projektlederrollen i den agile verden stille væsentlig højere krav til projektlederens evne som leder, da lederen i den agile verden reelt skal lede folk, fremfor at styre folk.

De centrale kompetencer for en leder i det agile er:

  • at kunne skabe vision og motivation
  • evnen til at kunne sætte missionen på baggrund af kompetencer indenfor forretningsmæssig og strategisk ledelse
  • evnen til at kunne fungere som coach for teamet
  • evne at kunne involvere sig samt understøtte de menneskelige ressourcer i projektet

Kort sagt: Det handler langt mere om medledelse end om magtledelse.

Styring og ledelse

En traditionel projektleder, som skal arbejde agilt, vil yderligere blive udfordret på sin brug af de traditionelle styringselementer. Den agile verden udfordrer den traditionelle projektlederrolles antagelser om værdisæt og normer, for eksempel i forhold til, hvordan et udviklingsforløb skal planlægges, styres og dokumenteres. Det betyder, at styring og ledelse skal udspille sig på en anden måde end tidligere:

  • I den agile verden opstår krav løbende som en konsekvens af processen, mens krav i den traditionelle verden er udledt og beskrevet på forhånd.
  • I den agile verden er ændringer nødvendige og velkomne, i den traditionelle verden er de ofte en gene, der giver anledning til replanlægning, styregruppemøder m.v.
  • I den agile verden er udvikling (af for eksempel et nyt produkt) forandringsstyret, inkrementel og iterativ, mens udvikling i den traditionelle verden er plandrevet, sekventiel og fastlagt på forhånd.
  • I den agile verden måles fremdrift på mængden og kvaliteten af det leverede, mens fremdrift i den traditionelle verden måles på forbrug af ressourcer, timer, penge mv.
  • I den agile verden er fokus på at levere et brugbart produkt efter hver iteration, mens fokus i den traditionelle verden er på at følge faste regler og procedurer.

‘Projektledelse i en agil verden’ er en serie indlæg, hvor vi kigger nærmere på både yderpunkter og midten af skalaen og kommer med bud på, hvordan projektlederrollen kan transformeres i takt med, at organisationen finder sin placering i det agile. Vi vælger at bruge ordet ’projektleder’, vel vidende at rollen ikke eksisterer i et 100% agilt setup. Det er dog ganske få organisationer, som er 100% agile, så i virkelighedens verden giver ordet ’projektleder’ god mening. I hæftet 'Agilitet og projektledelse' har vi samlet en masse viden om den agile tilgang til projektstyring, og i hæftet kan du hente mere inspiration til rollen som projektleder i en agil verden.