Konkrete aktiviteter til læring og aflæring

Læring og aflæring

Når du har handling kan du arbejde med adfærd - uden handling...

Kan du gøre teori til handling – og sørge for, at der rent faktisk sker læring eller aflæring i dine projekter?

I de to foregående artikler i vores serie om læring og aflæring i projekter beskrev vi de første to faser: Identificering og Afklaring i projektets proces med at identificere og bearbejde lærings- og aflæringsbehov. Vi tager nu et kig på trin 3 og 4: Aktiviteter og Evaluering.

Aktiviteter – hvad skal der til?

Når vi har identificeret behovet for ændring, beskrevet med den adfærd vi ønsker lært/aflært, skal vi iværksætte nogle aktiviteter, der understøtter dette. Som tidligere nævnt er det centralt at få aktiviteterne til at ligge så tæt på anvendelsessituationen som muligt. Gå efter korte kontekstnære forløb. Poula Helth kalder disse forløb praksislæring i sin bog ’Ledelse og læring i praksis’ (2011). Det er forløb, hvor projektdeltageren kan arbejde individuelt med at afprøve og udvikle eller aflære nye kompetencer i en praksissituation. Her kan det være en fordel at benytte eksperter fra din organisation til at arbejde med mindre kvalificerede kolleger om et givent emne fremfor traditionelle undervisningssituationer. Altså at skabe forløb, der er tilpasset den organisatoriske kontekst.

Evaluering – nåede vi målsætningen?

I evalueringen af det iværksatte forløb kigger vi på

  1. om vi opnåede den ønskede adfærd,
  2. og i en projektmæssig kontekst om vi lykkedes med at frembringe den ønskede leverance.

Her er det væsentligt at kigge tilbage på vores målsætning: Var den beskrevet i konkrete adfærdsmål? Kunne vi observere den ønskede ændring? Hvis vi var skarpe, da vi formulerede målsætningen, bliver det også nemt at måle, om vi lykkedes.

Evaluering i form af for eksempel en lessons learned workshop er i denne kontekst ikke hensigtsmæssig. Som tidligere nævnt skal hele processen indgå som en del af dagligdagen, og der skal findes plads i den rytme projektet kører i til dagligt. Hvis der er et ugemøde, hvor leverancerne drøftes, så indlæg tid til at arbejde med evalueringen af læringsmålene. Gør det tydeligt, hvad der blev arbejdet med, så du får så bred en tilbagemelding som muligt. Analyser svarene og iværksæt en iteration, hvis målet ikke blev opnået. En vigtig pointe her er, at opfølgningen skal foregå løbende, ikke efter leverancen skulle være faldet – der kan vi ikke ændre udfaldet. Iværksæt aktiviteten og følg op allerede ugen efter, og fortsæt med det, indtil leverancen er realiseret.

Hvad kan vi konkludere?

Voksne lærer bedst, når de

  • er tæt på anvendelsessituationen,
  • forløbet er behovsdrevet og
  • læringen/aflæringen anvendes efterfølgende

Vi har i denne artikelserie set på, hvordan relevant læring og aflæring kan integreres i projektets hverdag for at understøtte de leverancer, der skal produceres i løbet af projektet. De centrale faser i processen er:

  1. Analyser situation
  2. opstil læringsmål – for både læring og aflæring
  3. iværksæt aktiviteter og
  4. evaluer på aktiviteterne i forhold til se opstillede læringsmål

Opnås resultatet ikke, så foretag ændringer og forsøg igen. På den måde kan vi arbejde struktureret og målrettet med at lære og aflære nye kompetencer og dermed opretholde den nødvendige fremdrift i projektet.