Kan du modtage feedback?

Feedback

At lytte uden at afbryde

Det kan være ubehageligt at modtage feedback, men feedback er et centralt element, hvis vi vil forbedre og udvikle os, både fagligt og personligt. Vi stiller skarpt på en række elementer, som kan hjælpe dig til at blive (endnu) bedre til at modtage og udnytte den feedback dine kollegaer, medarbejdere og ledere giver dig.

Lyt og vær nysgerrig

Undlad at kommentere på feedbacken mens den gives; vi kan være tilbøjelige til at straks forsvare os. Det kan være nødvendigt at træne din evne til ikke at gøre noget, ikke vurdere, være åben og nysgerrig. Det kan i stedet være en god idé at notere ned, hvad der bliver sagt, eller i hvert fald hovedpunkterne.

Få et klart billede

Lad være med at drage forhastede konklusioner. Sørg for, at du forstår præcist hvad det er, afsenderen mener med feedbacken. Stil gerne spørgsmål som ’Kan du uddybe og hjælpe mig med at forstå?’ eller ’Hvordan tænker du, jeg kunne gøre det bedre?’, så feedbacken giver dig konkrete, håndgribelige eksempler – og dermed mulighed for at bruge feedbacken konstruktivt. Du kan også formulere kritikken for at checke, at du har forstået, hvad der menes.

Træf en beslutning

Husk, at du selv kan beslutte hvad du vil bruge den feedback du modtager, til. Det er kun dig, der kan vurdere dens værdi for dig og hvilke konsekvenser det vil få enten at ignorere eller bruge den. Det kan også være en god idé at checke, om andre har samme oplevelse af dig eller om feedbacken er udtryk for en holdning hos en enkelt person.

Er du leder?

Som leder er du i høj grad med til at præge kulturen i organisationen, både i forhold til at give feedback og modtage feedback. Du kan som leder fremme feedbackkulturen ved aktivt at bede om feedback, både på hvad du gør godt og på hvor dine kollegaer, medarbejdere og ledere mener, at der er plads til forbedring. Du vil få brugbar viden og konkrete forslag til handling og du bliver samtidig en rollemodel, når du praktiserer det, du forventer af din organisation. I øvrigt bliver man ofte bedre til at give feedback, hvis man øver sig på at modtage.

Husk også…

Husk i øvrigt altid at takke for feedback. Oftest kan vi have glæde og lære af den og vi kan i hvert fald være helt sikre på, at det ofte ikke har været let for den anden person at give den. Hvis vores organisationer skal blive bedre til at lære og til at udvikle sig, så skal vi forstærke og belønne feedback i vores daglige gøren og laden.

Afslutningsvist skal siges, at grundlaget for en god feedbackkultur ligger i en god dialogkultur. Hvis organisationen er god til at videndele, sparre med hinanden, være nysgerrig på og i det hele taget anerkende hinandens perspektiver og ideer, har den gode feedbackkultur rigtig gode muligheder for at trives og vokse til alles fordel.