Brug IoT til at optimere forretningen

Data sensing

Vi måler, for at kunne opnå kontrol og forbedre

I forrige artikel om sensorer så vi på mulighederne inden for sensor-teknologi, og vi blev klogere på, at det i princippet kun er fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan måle på. Hovedbudskabet er helt enkelt: Årsagen til, at vi måler, er for at kunne opnå kontrol og forbedre et produkt eller en proces, der i sidste ende medfører en gevinst for forretningen.

Spørgsmålet er nu, hvordan vi identificerer de målepunkter, der giver værdi? Som udgangspunkt ligger de væsentlige målepunkter i de områder, der i sidste ende driver forretningen. Ifølge McKinsey Digital er der otte værdiskabende områder, såkaldte value drivers. De otte områder indeholder alle en række elementer, der kan være midler til at opnå den ønskede gevinst inden for det enkelte område.

IIoT industry drivers

Start bagfra for at nå dit mål!

Når man ønsker at optimere forretningen inden for et specifikt område, kræver det, at de korrekte målepunkter identificeres, så de rette data kan indhentes. Så langt, så godt!

En væsentlig betragtning på dette tidspunkt er, at man ikke i første omgang bør fokusere på, hvordan og hvor der måles. Man bør i stedet starte ”bagfra” ved at analysere de ideer, ønsker og/eller krav forretningen fremsætter, for derefter at opstille en række hypoteser for, hvordan det specifikke område kan optimeres. Via hypoteserne er det muligt at identificere de kritiske målepunkter. Forretningen når derved sit ønskede mål og optimeringspotentialet realiseres.

Hvis man starter med at definere målepunkter før hypoteserne er opstillet, risikerer man at måle på forkerte elementer, så man i sidste ende ikke får realiseret det potentiale, der ellers ligger til grund for hele operationen.

Reducer omkostningerne

Der er typisk tale om to hellige graler inden for forretningsoptimering: reduktion af omkostninger og forøgelse af omsætningen.

McKinseys artikel om værdiskabelse illustrerer, hvordan man med implementering af IoT i en virksomhed kan opnå eller i hvert fald arbejde hen mod de to.

Ofte tager optimeringen udgangspunkt i reduktion af omkostninger. Her er der tale om at identificere de kritiske målepunkter, og at få indhentet data via tilgængelige sensorer. Dataanalysen kan herefter give et grundlag for at vurdere og planlægge, hvordan forretningen kan reducere omkostningerne i det enkelte område. Ifølge McKinsey er der potentieller reduktioner på op til mellem 10 og 40 % af vedligeholdelsesomkostningerne ved at indføre IoT og samtidig vælge den rette tilgang til, hvordan man måler.

Et konkret eksempel på, hvordan man kan bruge målinger til at reducere omkostninger, kan findes i det område McKinsey kalder ”Asset utilization”. Ifølge analysefirmaet er der muligheder for at reducere den totale nedetid for maskineri med 30 til 50 % ved at skabe med forudsigelighed i forhold til eventuelle nedbrud i for eksempel en produktionsmaskine. Der kan være tale om at måle på vibrationer i maskinens karosseri. Man kan forestille sig, at historikken i vibrationsdataene på sigt vil pege på, at et vist niveau af vibrationer indikerer, at et nedbrud er nært forestående. Ved kontrolleret at lukke ned for maskinen, og erstatte eller reparere den fejlende del, kan man reducere den samlede nedetid for maskinen – og undgå, at et uventet nedbrud skaber yderligere problemer i resten af produktionslinjen.

Øg omsætningen

En naturlig følge af at etablere målepunkter i forbindelse med at reducere omkostninger er, at man også skaber muligheder for at etablere nye forretningsområder, der kan være med til at øge omsætningen.

Et konkret eksempel på dette er set hos Vestas. Oprindeligt startede Vestas med at indsamle lokale vejrdata fra vindmølleparker for at optimere ydelsen af parkens output samt at reducere nedetid og serviceomkostninger. Efterhånden som der blev etableret flere og flere parker rundt omkring i verden, fik Vestas ikke blot et indblik i de lokale vejrdata: Vestas fik også et indblik i det aktuelle globale vejrbillede. De opsamlede data dannede over tid grundlag for Vestas’ evne til at forudsige vejret, og dermed det forventede output af den enkelte park. Den nye evne til at forudsige vejret resulterede i nye og forbedrede kundeservices, der betød en øget konkurrencefordel. Vestas fik dermed skabt et ”nyt” forretningsområde, der øgede den samlede omsætning.

Følg os på LinkedIn eller tilmeld dig vores nyhedsbrev for at få mere information om, hvordan kaastrup|andersen kan hjælpe dig og din organisation med IoT og digitalisering, men også servitization eller projektledelse.