Sådan blev kvaliteten forbedret og produktionen øget

Har I styr på kvaliteten af jeres produktionsudstyr?

Hvis det halter med kvalitet og ensartethed i produktionsudstyret, så er der risiko for, at produktionen kommer til at lide.

En af kaastrup|andersens kunder – en stor, international produktionsvirksomhed – oplevede, at nogle af deres fiksturer og værktøjer (til at fastholde produktemner undervejs i produktionsprocessen) ikke fungerede optimalt. De krævede tilretning og løbende monitorering. Ved nærmere undersøgelser viste det sig, at processerne for indkøb, test og godkendelse af nye fiksturer var mangelfulde. Det betød, at nogle fiksturer ikke levede op til kravene i produktionen, og det medførte en reel risiko for, at slutprodukterne ville få en ringere kvalitet.

De mangelfulde og udokumenterede processer gav samtidig anledning til merarbejde og frustration hos medarbejderne, der savnede klare retningslinjer og rammer for arbejdet med vurdering og godkendelse af nye fiksturer. En metodisk tilgang og en tilbundsgående analyse sikrede etableringen af et samlet systemunderstøttet procesflow med tydeligt definerede rammer og trin, så nye fiksturer testes, godkendes og dokumenteres på rette vis – så produktionen forløber som den skal.

Læs mere om, hvordan kunden og kaastrup|andersen kom i mål med projektet.

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Udfordring

Produktionen på kundens fabrikker kræver fiksturer til at fastholde produktemnerne undervejs i de forskellige trin i produktionen. Fiksturerne er dermed en central del af produktionen og både kvalitet og holdbarhed skal være i orden. Men kunden manglede overblik over de mange fiksturer i de enkelte fabrikker, og der var ikke nogen dokumentation på fiksturerne, for eksempel alder, slid og stand. Og helt grundlæggende: Der var heller ingen fast proces for, hvordan nye fiksturer blev testet, evalueret, godkendt og registreret, hvilket medførte risiko for manglende præcision i produktionen og endda, i yderste konsekvens, fejlbehæftede slutprodukter.

Løsning

Projektet havde fokus på en enkelt fabrik, som efterfølgende bliver skabelon for virksomhedens andre fabrikker. Det indledende skridt i løsningen var at skabe et overblik over, hvilke fiksturer, der fandtes på fabrikken og sikre, at den fysiske beholdning af fiksturer også svarede til den beholdning, der var registreret i ERP-systemet.

Projektets centrale del bestod af en gennemgribende afdækning og evaluering af de nuværende processer, best practises og dagligdags rutiner. Afdækningsarbejdet resulterede også i et overblik over, hvor processerne haltede eller helt manglede – og det gav et godt grundlag for at få skabt et sammenhængende og veldokumenteret arbejdsflow i forbindelse med både nye og eksisterende fiksturer. Projektteamet bestod af deltagere fra den daglige drift, og der var derfor en løbende sikring af, at alle interessenter og alle nødvendige trin i for eksempel godkendelsesprocesserne blev medtaget i det nye, forbedrede setup. Det betød også, at implementeringsopgaven – at sørge for, at det nye setup bliver en del af dagligdagen – er lettere, idet de berørte medarbejdere i vid udstrækning selv har stået for designet af de nye processer.

Det nye setup omfatter blandt andet:

  • Retningslinjer for inspektion af fiksturerne, herunder tidsplanlægning heraf
  • Testplaner til både visuel og funktionel test af nye og eksisterende fiksturer
  • Proces for, hvordan medarbejderne opretter og fremstiller nye testplaner for nye fiksturer til nye produkter
  • Etablering af processer i Power BI, så brugeren guides gennem de forskellige elementer, der skal ligge til grund for en komplet godkendelse af en ny fikstur, før den kan tages i brug i produktionen af nye produktemner

Resultat

Projektets metodiske tilgang til den store oprydningsopgave var grundlæggende for succesen. Det samlede overblik over fiksturernes ’liv’ hos kunden, fra indkøb og godkendelse til brug, reparation og kassation sikrer, at det nye setup dækker alle faser og opgaver. Flowet munder således ud i en intern certificering af fiksturerne – som garanterer, at alle nødvendige parametre er undersøgt førend fiksturet tages i brug i produktionen.

De tydelige, veldokumenterede processer giver en skarp ensretning i håndteringen af fiksturer. Samtidig er arbejdet blevet mere enkelt og gennemskueligt for medarbejderne, der altid ved, hvilken status et givet fikstur har – og hvordan det skal håndteres. Dokumentationen på fiksturerne og rammesætningen af det løbende vedligehold af fiksturerne vil på længere sigt danne grundlag for et mere jævnt flow af indkøb og produktion af nye fiksturer og en bedre udnyttelse af de enkelte elementer, som kan vedligeholdes optimalt.

Samlet set resulterede projektet i kvalitetsforbedringer, transparens og genelle optimeringer – elementer, som på længere sigt forventes at udmønte sig i konkrete omkostningsbesparelser på baggrund af de nye, strømlinede processer.

Det nye setup sikrer, at kundens slutprodukter altid har samme, høje kvalitet, fiksturerne får længst mulig holdbarhed og at medarbejdernes opgaver er klart beskrevne. Kunden er i gang med at implementere setuppet på den første fabrik og ser frem til videre udrulning på andre fabrikker.

kaastrup|andersen stod for projektledelsen af projektet i samarbejde med kvalitetsafdelingen og den produktansvarlige.

Er dit fabrikssetup optimalt? kaastrup|andersen har lang erfaring med produktionsoptimering og -processer – og vi sørger for, at analyser og afdækninger også resulterer i handling og mærkbare gevinster for din forretning. Vi står klar til en uforpligtende snak om, hvordan vi sammen kan skabe yderligere vækst og fremdrift for din virksomhed.

Kontakt Flemming på +45 7027 7719 eller fmj@kaastrupandersen.dk.

Vil du vide mere?

Flemming Middelhede Jensen

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig