Værdier og principper i SAFe

Fire helt centrale værdier ligger til grund for alle principper...

SAFe værdier

Fire helt centrale værdier ligger til grund for alle principper og tanker bag SAFe:

(Du kan finde en introduktion til SAFe her)

Alignment

Globalt alignment giver mere værdi end lokal optimering. Det betyder, at enkelte medlemmer af agile teams prioriterer team mål frem for egne mål. At teams prioriterer deres ART mål over deres egne målsætninger, at ARTs prioriterer værdistrømmens mål over deres egne ART mål etc. Ledelsen har ansvaret for at sætte retning i form af missionen, men uden at skabe begrænsninger eller definere eventuelle løsninger.

Indbygget kvalitet

Store systemer er mere følsomme over for kvalitetsproblemer end subsystemer og enkeltstående løsninger. Derfor er strukturen imellem løsning, team, system og værdistrøm i SAFe med til at gøre den enkelte bevidst om vigtigheden af hver eneste iteration og hver eneste inkrementelle løsningsudvidelse ift. den løbende kvalitetssikring på systemniveau.

Transparens

Det er svært at udvikle løsninger i stor skala. Synlighed i fremdrift på alle niveauer af et systemudviklingsprojekt giver tryghed og tillid på tværs af organisationen. Tillid giver anledning til decentrale beslutninger og dermed effektive arbejdsgange.

Programudvikling

Evnen til løbende at kunne forudse, planlægge og sikre levering af værdi til kunden og markedet er grundlæggende for enhver succesrig SAFe implementering. Programniveauet arbejder kontinuerligt med at støtte fastholdelse af roller og ansvar på tværs af organisationen og implementeringen af de mest centrale aktiviteter – hvilke sikrer, at ARTs kan yde og levere som tiltænkt.

SAFe principper

SAFe bygger på flere principper, der lægges til grund for alle tanker i metodeværket.

Tænk på økonomien

Business casen skal altid holdes for øje sammen med hurtigst mulig ROI. Der er fokus på systemdesign med inkrementel værdiskabelse og løbende lancering og dermed løbende værdiskabelse for din kunde.

Brug systemtænkning

Systemtænkning er gennemgående i både det system, der udvikles, den organisation, der udvikler systemet og ligger også til grund for tilgangen til driften af systemet efter det er lanceret.

Antag variabilitet, sikring af muligheder

Modsat almindelige udviklingsprocesser, hvor krav og specifikationer udvikles tidligt i processen, mens mængden af viden er lille og dermed usikkerheden stor, holder lean-agil systemudvikling flere muligheder og krav-sæt i live i længere tid. Derved kan man gøre brug af empiri og testresultater til at definere det mest værdifulde produkt og største effektivitet.

Inkrementel udvikling med hurtige, korte læringscyklusser

Iterativ udvikling sikrer løbende tilføjelser til et kørende system. En iteration bygger altid på den foregående og de erfaringer, der er gjort med denne. Inkrementelle forbedringer giver mulighed for tidlig og hurtig feedback fra markedet og giver mulighed for tidligere prototypetest på systemniveau.

Milepæle baseret på evaluering af kørende systemer

Systemudvikler og kunde tager sammen ansvar for at sikre, at investeringen i et nyt design bliver økonomisk fordelagtigt. Klassiske vandfaldsmodeller var konstrueret til at understøtte dette, men erfaringen viser, at de ikke formår at mitigere risici som oprindeligt tænkt. I den lean-agile tilgang udgør hver eneste integration en milepæl, der udfordrer og evaluerer løsningen på systemniveau – igennem hele udviklingsprocessen.

Visualiser og reducér din arbejdsbyrde

Lean systemudvikling arbejder mod at etablere et kontinuerligt flow af leverancer, som sikrer, at nye systems funktionalitet hurtigt og synligt går fra ide/koncept til værdi og ROI. Den enkelte leverances størrelse nedbringes mest muligt og selve porteføljen af aktive indsatser reduceres også. Dette minimerer den krævede kapacitet og sikrer den hurtigst mulige vej igennem udviklingsprocesserne for den enkelte leverance. Vejen til ROI forkortes optimalt.

Indfør rytmer og synkroniser på tværs af domæner

Kadence eller rytme i udviklingsprocessen tilfører forudsigelighed til uforudsigelige processer. Kombineret med synkronisering af mange indsatser på systemniveau og periodiske planlægninger på tværs af domæner, bliver kadencen et grundlag for effektive arbejdsgange i og omkring usikre og dynamiske udviklingsprocesser.

Frigør den underliggende motivation af vidensmedarbejderen

Lean-agile ledere forstår, at vidensmedarbejderen ikke motiveres af incentivebaseret aflønning og at individuelle KPIer kan bremse samarbejde, føre til sub-optimering og uhensigtsmæssig konkurrence. Lederen etablerer vision og mission, der er retningsgivende for medarbejderen og sørger for at fjerne begrænsninger for den enkeltes udfoldelse. Medarbejderen har autonomi til egne beslutninger. Det skaber engagerede og motiverede medarbejdere og resulterer i større værdi for kunden og dermed virksomheden.

Decentrale beslutninger

Effektive leverancer af optimal værdi til kunder og marked forudsætter hurtige beslutninger. Enhver eskalering af en beslutningsproces udgør i sig selv en forsinkelse og skaber ventetider, hvilke udskyder tidspunktet for gevinstrealiseringen. Strategiske og globale beslutninger skal selvfølgelig træffes på de rette niveauer, hvilket nødvendiggør etableringen af skalerbare beslutningsprocesser på tværs af hierarkier for at sikre hurtigt flow af leverancer igennem værdikæden.

Indlægget tager udgangspunkt i det whitepaper, som Scaled Agile Inc. har produceret.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig