Værdier og principper i SAFe

Fire helt centrale værdier ligger til grund for alle principper og tanker bag SAFe

Kerneværdierne repræsenterer de grundlæggende overbevisninger, der er afgørende for SAFe's effektivitet.

SAFe værdier

Værdierne hjælper med at guide adfærd og handlinger for alle, der anvender SAFe.

1. Alignment

Globalt alignment giver mere værdi end lokal optimering. Det er vigtigt at sikre klar og konsekvent afstemning fra toppen af virksomheden gennem hvert niveau af SAFe, helt ned til hver enkelt bidragyder. Leverancer med hastighed og kvalitet kan opnås konsekvent, når alle er afstemt.

Sådan sikrer SAFe sammenspillet mellem dine agile teams
Læs om, hvordan du styrker dine agile arbejdsprocesser og accelerer værdiflowet på virksomhedsniveau med SAFe i vores artikel.

2. Transparency

Det er svært at udvikle løsninger i stor skala. Synlighed i fremdrift på alle niveauer af et systemudviklingsprojekt giver tryghed og tillid på tværs af organisationen. Tillid giver anledning til decentrale beslutninger og dermed effektive arbejdsgange.

3. Respect for people

Mennesker udfører alt arbejdet, og mennesker modtager al værdi fra arbejdet. Da mennesker er omdrejningspunktet for, hvordan virksomheder skaber værdi med SAFe, skal respekt for mennesker overvejes i enhver aspekt af den nye arbejdsmåde. Når mennesker behandles med respekt, frigøres deres evne til at udvikle deres praksisser og bidrage med deres kreativitet.

4. Relentless Improvement

Stræben efter perfektion har altid været en af Lean's grundlæggende principper. Selvom perfektion er uopnåelig, fører stræben efter det til løbende forbedringer af produkter. Men forbedring kræver læring. Sjældent er årsagerne og løsningerne på de problemer, virksomheder står overfor, klare og let identificerbare. Forbedring er baseret på en række små iterative forbedringer, der gør det muligt for virksomheden at lære sig vej til den mest lovende løsning på et problem.

Læs mere om værdierne på Scaled Agile Inc.'s hjemmeside.

SAFe principper

SAFe bygger på flere principper, der lægges til grund for alle tanker i metodeværket. Vi uddyber dem herunder.

1. Take an economic view

Business casen skal altid holdes for øje sammen med hurtigst mulig ROI. Der er fokus på systemdesign med inkrementel værdiskabelse og løbende lancering og dermed løbende værdiskabelse for din kunde.

2. Apply system thinking

Systemtænkning er gennemgående i både det system, der udvikles, den organisation, der udvikler systemet og ligger også til grund for tilgangen til driften af systemet efter det er lanceret.

3. Assume variability; preserve options

Modsat almindelige udviklingsprocesser, hvor krav og specifikationer udvikles tidligt i processen, mens mængden af viden er lille og dermed usikkerheden stor, holder lean-agil systemudvikling flere muligheder og krav-sæt i live i længere tid. Derved kan man gøre brug af empiri og testresultater til at definere det mest værdifulde produkt og største effektivitet.

4. Build incrementally with fast, integrated learning cycles

Iterativ udvikling sikrer løbende tilføjelser til et kørende system. En iteration bygger altid på den foregående og de erfaringer, der er gjort med denne. Inkrementelle forbedringer giver mulighed for tidlig og hurtig feedback fra markedet og giver mulighed for tidligere prototypetest på systemniveau.

5. Base milestones on objective evaluation of working systems

Systemudvikler og kunde tager sammen ansvar for at sikre, at investeringen i et nyt design bliver økonomisk fordelagtigt. Klassiske vandfaldsmodeller var konstrueret til at understøtte dette, men erfaringen viser, at de ikke formår at mitigere risici som oprindeligt tænkt. I den lean-agile tilgang udgør hver eneste integration en milepæl, der udfordrer og evaluerer løsningen på systemniveau – igennem hele udviklingsprocessen.

6. Make value flow without interruptions

Lean systemudvikling arbejder mod at etablere et kontinuerligt flow af leverancer, som sikrer, at nye systems funktionalitet hurtigt og synligt går fra ide/koncept til værdi og ROI. Den enkelte leverances størrelse nedbringes mest muligt og selve porteføljen af aktive indsatser reduceres også. Dette minimerer den krævede kapacitet og sikrer den hurtigst mulige vej igennem udviklingsprocesserne for den enkelte leverance. Vejen til ROI forkortes optimalt.

7. Apply cadence, synchronize with cross-domail planning

Kadence eller rytme i udviklingsprocessen tilfører forudsigelighed til uforudsigelige processer. Kombineret med synkronisering af mange indsatser på systemniveau og periodiske planlægninger på tværs af domæner, bliver kadencen et grundlag for effektive arbejdsgange i og omkring usikre og dynamiske udviklingsprocesser.

8. Unlock the intrinsic motivation of knowledge workers

Lean-agile ledere forstår, at vidensmedarbejderen ikke motiveres af incentivebaseret aflønning og at individuelle KPIer kan bremse samarbejde, føre til sub-optimering og uhensigtsmæssig konkurrence. Lederen etablerer vision og mission, der er retningsgivende for medarbejderen og sørger for at fjerne begrænsninger for den enkeltes udfoldelse. Medarbejderen har autonomi til egne beslutninger. Det skaber engagerede og motiverede medarbejdere og resulterer i større værdi for kunden og dermed virksomheden.

9. Decentralize decision-making

Effektive leverancer af optimal værdi til kunder og marked forudsætter hurtige beslutninger. Enhver eskalering af en beslutningsproces udgør i sig selv en forsinkelse og skaber ventetider, hvilke udskyder tidspunktet for gevinstrealiseringen. Strategiske og globale beslutninger skal selvfølgelig træffes på de rette niveauer, hvilket nødvendiggør etableringen af skalerbare beslutningsprocesser på tværs af hierarkier for at sikre hurtigt flow af leverancer igennem værdikæden.

10. Organized around value

I den digitale tidsalder er den eneste bæredygtige konkurrencefordel den hastighed, hvormed en organisation kan reagere på behovene hos dens kunder med nye og innovative løsninger. Disse løsninger kræver samarbejde mellem alle funktionelle områder, med deres tilhørende afhængigheder, overdragelser, spild og forsinkelser. Forretningsagilitet kræver, at virksomheder organiserer sig omkring værdi for at levere hurtigere. Og når markedet og kundebehov ændrer sig, skal virksomheden hurtigt og problemfrit omorganisere sig omkring den nye værdistrøm.

Læs mere om principperne på Scaled Agile Inc.'s hjemmeside.

Læs mere om, hvordan SAFe sikrer sammenspillet mellem dine agile teams i vores artikel.

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig