Hvordan ser en hybrid projektmodel ud?

Hybrid projektledelse

Er der ingen ulemper ved brugen af en hybrid projekttilgang?

I vores foregående artikel 'Hybrid projektledelse - er det noget for dig?' fortalte vi om hybrid ansvarsfordeling i både organisationen og det enkelte projekt – og om, hvad hybrid projektledelse egentlig er. Læs med, når vi her giver bud på en konkret model og på, hvilke fordele og ulemper vi ser ved hybrid projektledelse.

Det kan være svært at visualisere et generelt hybridt projektflow, men den traditionelle projekttidslinje kan danne udgangspunkt for et overblik over, hvor de to tilgange kan spille ind.

Hybrid projektledelse

Med den hybride model vil man kunne drage nytte af den traditionelle tilgang i præ-projekt- initieringsfasen såsom scoping og fastlæggelse af krav samt udarbejdelse af projektplan, budgetestimater m.m.

Når først man har skabt et overblik med et beslutningsgrundlag til ledelsen ved hjælp af de traditionelle værktøjer, har man efterfølgende mulighed for at bygge løsningen effektivt og agilt i korte veldefinerede sprints med stor inddragelse af forretningen på et tidligt tidspunkt. Desuden vil erfaringerne i forhold til performance i de enkelte sprint hurtigt kunne overføres til opfølgning på budgetestimeringen.

Fordele ved en hybrid tilgang

I vores foregående artikel om hybrid projektledelse kom vi ind på en lang række fordele, som relaterer sig direkte til projektet. På et mere overordnet plan giver den hybride tilgang væsentlige forretningsmæssige fordele:

  • En løbende dialog med jeres kunder og aftagere sikrer, at I får identificeret og kan fokusere på det som kunderne efterspørger
  • Den fokuserede udviklingsproces sikrer, at I kan anvende de kostbare udviklingsressourcer dér hvor det giver størst værdi og efterspørgsel
  • ’Time to market’ reduceres ofte drastisk, hvilket giver jer en hurtigere omsætning og tilbagebetaling af jeres investering (ROI)

Ulemper ved en hybrid tilgang?

Men er der ingen ulemper ved brugen af en hybrid projekttilgang? Det umiddelbare svar er ’nej’, for vi tager de bedste elementer fra begge verdener og skræddersyr en hybrid model, som passer til den enkelte organisation. Man opnår en spændvidde i frameworket, som gør, at en hybrid projekttilgang fungerer for langt de fleste projekter.

Nogle organisationer møder dog udfordringer i forhold til at beslutte, hvor den ene tilgang stopper og den anden begynder – for eksempel hvor skillelinjen mellem de kortsigtede iterationer og den langsigtede planlægning går. Der kan også være usikkerheder i spørgsmål om overordnet ledelse: Skal projekterne have en styregruppe eller ej? Er der et PMO, som gør sig gældende? Det er en fordel, hvis ledelsen og organisationen har gjort sig klart, i hvilken grad organisationen som helhed bliver påvirket af beslutningen om at bruge en hybrid projekttilgang. For eksempel kræver den agile arbejdsform, at projektressourcerne (optimalt set) er allokeret fuld tid til projektet. Der kan også være udfordringer i at implementere de agile tænkemåder, værktøjer og processer i organisationens projektkultur, og organisationen bør her overveje, om de skal tage næste skridt i en mere agil retning.

Hybrid projektledelse

  • Kan tilpasses til den enkelte situation og projekt
  • Ingen overlappende faser hvilket optimerer kvalitetssikringen af den enkelte fase
  • Skaber større kundetilfredshed
  • Responderer hurtigere på ændringer i marked og på ændringer i kundekrav
  • Sikrer bedre samarbejde og kommunikation i projektorganisationen
  • Reducerer de samlede projektomkostninger

Tag også et kig på vores artikel om de 8 vigtige elementer i hybrid projektledelse.

Tag næste skridt

kaastrup|andersen hjælper din virksomheder med at finde jeres optimale kombination mellem traditionel og agil tilgang.

Vi hjælper både med de overordnede, strategiske beslutninger, design af en hybrid model, projektledelse i hybride rammer og ikke mindst, at implementere og forankre de agile tænkemåder, værktøjer og processer i organisationen.

Kontakt os og få en inspirerende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation til (endnu) mere effektiv projektledelse. Du kan også læse mere om agil projektledelse i vores hæfte om agil projektledelse her.