Grundfos sætter turbo på PLM-arbejdet

Product Lifecycle Management står i centrum af Grundfos’ strategi

Grundfos forventer store gevinster på en lang række områder, når konkrete, nye initiativer indenfor PLM søsættes.

Grundfos har i mange år arbejdet struktureret med PLM (Product Lifecycle Management) og anser PLM for at være grundlæggende for en velfungerende forretning. Samtidig står det klart for Grundfos, at arbejdet med PLM er en vedvarende proces, som kræver fokus og indsats.

kaastrup|andersen har stået for ledelsen af et projekt, der har afdækket udfordringer i det eksisterende data-setup, identificeret pains og gains samt peget på og prioriteret konkrete initiativer til at styrke PLM. Projektet nåede i mål takket være et tæt samarbejde mellem de to centrale afdelinger PIM (Product Information Management) og IS (Information Systems). Og netop samarbejdet i kombination med dybdegående undersøgelser og en metodisk tilgang var grundlæggende for, at Grundfos nu har en solid og faktabaseret viden om, hvilke konkrete indsatser, der giver mest værdi i forhold til den fortsatte udvikling og implementering af PLM i organisationen.

Vil du høre mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Samarbejde og fælles forståelse har udstukket en helt klar og handlingsrettet vej. Vi ser frem til at realisere initiativerne – og gevinsterne!

Morten Frejbæk
Senior Product Information Architect

Udfordring

Som så mange andre større virksomheder har Grundfos et væld af data om de mange produkter, der fremstilles – og er blevet fremstillet gennem virksomhedens lange levetid. Og de mange data bruges af mange forskellige afdelinger og funktioner, så det er vigtigt, at data er opdaterede og konsistente. Her er PLM en central disciplin, som kræver konstant arbejde, dybdegående indblik og skarpt fokus. PLM er udfordrende ved, at der er mange interessenter på spil, og at værdien ofte kun kan ses og måles på længere sigt, så det kan være svært at anskueliggøre business-casen.

Udfordringen i det konkrete projekt gik netop på at skabe det nødvendige indblik for centrale interessenter for at kunne identificere og prioritere de indsatser, der giver mest værdi i forhold til både forretning, arbejdsprocesser og organisation.

Projektets opdrag var således at levere oplæg til en række konkrete og håndgribelige initiativer, baseret på reel og efterprøvet viden, at initiativerne var prioriteret og, ikke mindst, at der var fuld opbakning af de centrale interessenter til udførelse af de identificerede opgaver.

Grundfos logo

Løsning

Det var helt centralt og gennemgående i arbejdet på projektet, at projektteamet var sammensat af 8 medarbejdere fra de to berørte områder: PIM (Product Information Management) og IS (Information Systems). Projekt-teamet, trak desuden på en lang række kollegaer fra egne og andre afdelinger, for at sikre, at alle nuancer og perspektiver blev dækket. Arbejdet fulgte en struktureret, trinvis plan:

  • Trin 1: Kortlægning af AS-IS processer og dataflow – her skabte teamet, via undersøgelser, deling af information og diskussioner, et fælles virkelighedstro billede af eksisterende processer og undersøgte, hvorledes disse resulterede i dataflows på tværs af virksomheden.
  • Trin 2: Identificering af udfordringer med størst indvirkning – med udgangspunkt i kortlægningen brugte teamet deres fælles viden og deres forskellige tilhørsforhold til at vurdere, hvilke udfordringer, der havde den største indvirkning på både processer, produkter og medarbejdere.
  • Trin 3: Gevinster og niveau af indsats for at løse udfordringerne – teamet arbejdede videre med resultaterne fra trin 2 og var i stand til at stille skarpt på den enkelte udfordring og optegne både mulige gevinster og en vurdering af, hvor stor implementeringsindsatsen ville være (herunder både organisatorisk modstand, krav til tværgående samarbejde samt tekniske forhindringer). Teamet var i stand til at placere de forskellige udfordringer i matricer, der gav et klart overblik over ’hvad der bedst kunne betale sig’.
  • Trin 4: Bud på konkrete initiativer til og KPI’er for forbedringer af processer og dataflows – teamet brugte deres samlede viden til at give konkrete anbefalinger på de mest effektive initiativer. Med udgangspunkt i de faktuelle informationer skitserede teamet KPI’er for hvert enkelt initiativ og kortlægge de indvirkninger, initiativet vil få på resten af organisationen.
  • Trin 5: Klassificering – al den information, som teamet opsamlede gennem projektforløbet, udmøntede sig også i grafiske overblik over definitioner, organisatoriske og systemmæssige afhængigheder, hierarkier etc.

Resultat

Det tværgående projektteam afleverede med en samlet, veldokumenteret leverance til ledelsen: Alle bud på PLM-initiativer baserer sig på undersøgelser af de konkrete omstændigheder, indsigter fra dem, der arbejder i områderne til daglig og reelle vurderinger af både indsats og gevinster, helt ned til forventede besparelser i forhold til for eksempel FTE’er (fuldtidsansættelser). Vurderingen er, at de samlede optimeringer og ændringer beløber sig til et større antal FTE’er pr. år – der vil resultere i årlige besparelser i millionstørrelsen.

De foreslåede initiativer tager i høj grad udgangspunkt i procesændringer og øget samarbejde og er ikke direkte finansielt omkostningstunge. De kræver ændringer i adfærd og arbejdsprocesser og en succesfuld implementering er derfor afhængig af medarbejdernes opbakning og motivation – et element, som projektets samarbejde mellem de to centrale afdelinger allerede har skabt fundamentet for.

På længere sigt vil gennemførsel af initiativerne også føre til en række andre gevinster. Ét område er den kundevendte dokumentation på Grundfos’ produkter, der bliver endnu mere fyldestgørende og dækkende. Det kan for eksempel dreje sig om, at produktark kan genereres automatisk: Der vil være større sikkerhed for, at de data, som produktarket indeholder, altid er opdaterede, konsoliderede og afspejler produktet, som det ser ud i en given situation.

Grundfos går nu i gang med at implementere initiativerne og fastholder det skarpe fokus på PLM i flere, lignende projekter, der både peger på konkrete initiativer og handlinger og samtidig bidrager til at højne det generelle organisatoriske fokus på værdien og nødvendigheden af PLM.

Hvordan står det til med PLM i jeres virksomhed? Har I transparens og entydige data? Lad os sammen se på, hvordan jeres virksomhed tager de optimale skridt imod bedre dataflows, konsoliderede produktdata og forbedrede processer. Kontakt Thomas Tengstedt på 5093 7243 eller tte@kaastrupandersen.dk og få en snak om, hvordan vi i samarbejde styrker jeres forretning og hjælper jer til fremtidig vækst.

Vil du høre mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig