Hvor har produktdata gemt sig?

Digitalisering af dine produkters livscyklus

Hvordan sikrer du effektiv konfigurationsstyring og konsistente datastrømme på dine produkter gennem hele livscyklussen?

Product Lifecycle Management (PLM) er centralt, når moderne virksomheder skal håndtere alle de tilgængelige informationer om deres produkter. Der er store mængder data i spil og det kræver stærke værktøjer at håndtere – og udnytte – al informationen på effektiv vis. Når PLM fungerer som det skal, skaber det en digital rød tråd gennem design-, fremstillings-, service- og afviklingsfasen for dine produkter.

Hvad får du med PLM?

 • Tilgængelige data i realtid. Enslydende og korrekte data kan deles med alle relevante interessenter i hele virksomheden, så beslutninger kan træffes på baggrund af opdaterede faktuelle informationer.
 • Effektive arbejdsgange. PLM er med til at effektivisere medarbejdernes arbejdsprocesser: Automatiseringen mindsker antallet af fejl og dermed behovet for (menneskelig) kontrol.
 • Integrering af data, processer og forretningssystemer. Succesfuld implementering af PLM kan være med til at nedbryde datasiloer i virksomheden, skabe transparens og binde forretningen sammen.
 • Enslydende dokumentation. PLM er med til at sikre, at alle, der er i berøring med et produkt, helt fra konceptuel designer, som tegner de første streger, til slutbrugeren, som læser produktinformation, ser konsistente data og får den oplevelse af produktet, der er tiltænkt.
 • Kortere udviklingstid og bedre produkter. PLM muliggør, at nye produkter udvikles på baggrund af data og erfaringer fra tidligere produkter.
 • Bedre compliance. Velstrukturerede, enslydende og gyldige data er med til at sikre, at arbejdet med overholdelsen af lovkrav og forordninger lettes.
 • Bedre kundeservice. PLM giver adgang til et tydeligt billede af, hvilke(t) produkt(er) en given kunde ejer og kan levere målrettet hjælp til det givne produkt. Og ved fejlbehæftede produkter er det enkelt at identificere de produktnumre, der skal tilbagekaldes fra markedet eller fra kunderne.

Vi taler om en høj grad af transparens, hurtigere og mere effektiv produktudvikling, bedre kundeservice, som samlet bidrager til, at virksomheden er fremtidsparat i forhold til at tilpasse sig ændringer i markedet, både i forhold til krav om nye produkter og skalering af leverancer og produktion. PLM er således med til at danne fundamentet for fremtidens agile og succesfulde virksomheder.

ERP - PLM - MES
Et PLM system indgår i et systemlandskab med andre systemer, for eksempel Enterprise Resource Planning (ERP) og Manufacturing Execution System (MES). Systemerne arbejder tæt sammen og udnytter indbyrdes data.

Den digitale transformation

Mange virksomheder oplever udfordringer, idet produktinformationer er spredt over mange systemer, hvilket gør det svært at samarbejde på tværs af organisationen. Det kan også betyde, at beslutninger bliver taget på baggrund af forkerte eller forældede data, fordi de rette data ikke er tilgængelige og opdaterede for hele organisationen. Samtidig bliver data ofte håndteret manuelt, hvilket resulterer i fejl og dårlig datakvalitet. Det kan lede til ineffektivitet og frustration, fordi datatroværdigheden er lav. Det betyder også at viden i mange tilfælde er bundet op på enkeltpersoner, som bliver flaskehalse i forretningsprocesserne. Læs også denne case, hvor kaastrup|andersen hjalp en kunde til at opsamle valid og værdifuld data.

Den digitale rejse starter med datastyring gennem hele livscyklussen af et produkt. Data er grundlaget for udvikling af produkter og derfor er sammenhængende data af høj kvalitet det store omdrejningspunkt i den digitale transformation. Et PLM system hjælper med datahåndtering og med at skabe én fælles sandhed – i form af data – for hele virksomheden. Samtidig understøtter PLM effektive udviklingsworkflows omkring data, så virksomheden hurtigere kan udvikle nye, innovative designs og formindske time-to-market for nye – eller opdaterede – produkter.

Fremstilling af nye produkter bliver mere intelligent og effektiv, når livscyklussen for virksomhedens produkter er automatiseret og digitaliseret: Alle data om erfaringer fra andre produkter er tilgængelige og kan udnyttes i forhold til nye produkter. Samtidig er de strukturerede data grundlæggende for brugen af IoT, predictive analytics og machine learning, der skaber værdi i form af effektivisering, omkostningsreduktion og differentiering på markedet.

Hvordan kommer du i gang med – eller videre med PLM?

Vores erfaring i kaastrup|andersen viser, at det første skridt på vejen er at danne sig et overblik:

 • Hvor står vi i dag? Er der styr på, hvordan vores produktinformationer flyder gennem vores systemer og processer? Hvor har vi automatisering og hvor er der menneskelige handlinger, som bærer data videre?
 • Hvad er vores mål? Hvor langt vil vi gå i vores implementering og brug af PLM?
 • Hvordan ser vores IT-infrastruktur ud i dag? Vil et eventuelt PLM system kunne integreres med eksisterende systemer?
 • Hvordan gør lignende virksomheder? Tal med kollegaer i branchen eller lignende brancher eller få en snak med uvildige konsulenter eller organisationer for at afdække muligheder og potentialer.

Med den grundlæggende kortlægning i hånden er det nemmere at træffe en beslutning om, hvad en eventuel PLM implementering skal indeholde. Kortlægningen vil også give et fingerpeg om, hvor stor indsatsen vil være.

Dernæst forslår vi en mere detaljeret analyse af berørte arbejdsgange og processer og en afdækning af interessenter i organisationen. Analysen vil give en indikation af, hvilke faser, risici og gevinster udviklingen og implementeringen vil indeholde og medføre. Den danner grundlaget for planlægning og udførelse af selve udviklings- og implementeringsprojektet, hvor PLM systemet skal tilpasses de særlige krav og behov, den enkelte virksomhed har.

PLM stadier
Hvor er din virksomhed i forhold til PLM? Målet er ikke nødvendigvis at nå til stadie 3, men at finde ud af, hvad der giver bedst mening og værdi i forhold til det ønskede mål og den krævede indsats.

I kaastrup|andersen har vi god erfaring med at hjælpe virksomheder med implementering af PLM (og andre forretningssystemer), helt fra indledende analyse til gennemførelse af projektet, så din virksomhed får mest mulig værdi ud af investeringen. Kontakt Lars Glowienka på lgl@kaastrupandersen.dk eller +4541825925, og lad os sammen se på, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed til mere effektive workflows.

Vil du hente også hente inspiration til, hvad I ellers skal være opmærksomme på ift. at styre aktiviteterne i jeres virksomhed? Så download hæftet "Aktivitetsstyring: Styrk din forretning, så det kan mærkes"

Vil du vide mere?

Lars Glowienka

CSO
+45 70 27 77 19
Kontakt mig