Region Midtjylland sørger for sundhedsløsninger tæt på borgerne

Integrationerne mellem de mange it-løsninger samles og forbedres

Det kræver en stærk, robust infrastruktur og et yderst driftssikkert organisatorisk setup at indfri Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi. I fremtiden skal de mange it-systemer fungere som et sammenhængende landskab, hvor data udveksles hurtigt, sikkert og effektivt, til gavn for borgeren.

I sundhedsaftalen for perioden 2019-2023 er det visionen, at der i Midtjylland skabes

’Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance; et sundhedsvæsen, hvor alle har lige muligheder for et sundt og langt liv, hvor alle borgere er aktivt inddraget i egen sundhed, hvor flere sundhedsløsninger bliver løftet i det nære, og hvor vi får mere sundhed for pengene’ (Kommisorium for DIGTE (DIGitale sundhedsløsninger og TElemedicin).

Fælles telemedicinske og digitalt understøttede sundhedsløsninger står centralt i forhold til at omsætte visionen. Det handler om ’Sundhedsydelser på borgerens præmisser’ og det betyder, at Region Midtjylland (RM) sætter fokus på øget brugerstyring og velfungerende løsninger, der blandt andet understøtter borgernes egen mestring, monitorering og træning.

For at sikre sammenhæng mellem regionens sundhedssystemer styrker RM arbejdet med Integrationsplatformen, der binder systemerne sammen. Målet er at konsolidere gamle integrationer og platforme samt nye integrationer på moderne teknologier - for på den måde at sikre, at visionen om ’Sundhedsløsninger tæt på borgeren’ realiseres, til gavn for både borgere og medarbejdere i RM.

Læs hele casen om, hvordan RM og kaastrup|andersen samarbejder om den første integration på Red Hats OpenShift platform.

Vil du høre mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig

Vores Integrationsplatform bliver et bærende og gennemgående element i vores it-landskab. Den er nøglen til at skabe sammenhæng i it-systemerne, og dermed et væsentligt skridt på vejen til at indfri flere af målene i Region Midtjyllands digitaliseringsstrategi - blandt andet at gøre det lettere at være patient og kliniker.

Samarbejdet med kaastrup|andersen er med til at fremtidssikre både vores it-udvikling, arbejdsmetoder og organisatoriske setup.

Henrik Vestring
Kontorchef It Produkter, Region Midtjylland

Udfordring

RM implementerer løbende nye it-systemer, der dækker helt specifikke behov i enkelte afdelinger. Det betyder, at mængden af it-systemer, der skal udveksle data, vokser hele tiden og dermed også at integrationerne mellem de mange systemer risikerer at blive et svagt led og en begrænsende faktor i forhold til nyudvikling og opdatering af eksisterende systemer.

RM’s udfordring består i at skabe en konsolideret platform, som er i stand til at modtage, håndtere og dele data mellem de mange forskellige it-systemer, så informationerne om patienter og deres behandlingsforløb er fuldstændige og så især kliniske medarbejdere kan få understøttet deres arbejdsgange på bedste vis. Omdrejningspunktet for systemerne er RM’s Elektroniske Patientjournal (MidtEPJ), som centralt rummer data fra en lang række sundhedssystemer.

Initiativet motiveres samtidig af RMs mål om, at implementeringstiden for nye systemer skal nedbringes og fleksibiliteten skal højnes.

En yderligere udfordring er, at driftsikkerheden af integrationslaget skal være skyhøj; der må ikke opstå situationer, hvor brugerne ikke kan tilgå de data, der er brug for; der står menneskeliv på spil. Samtidig er der tale om yderst personfølsomme data, som ikke må kompromitteres. Kort sagt er der mange gode argumenter for, at den kommende løsning skal være både drift- og datasikker.

Løsning

Der arbejdes med integrationen mellem MidtEPJ og Præhospitalets Patientjournal (PPJ). Det er planen, at denne integration kommer til at danne basis for fremtidige integrationer, da den skal sættes i drift på Region Midtjyllands nye OpenShift platform.

PPJ bruges for eksempel i ambulancer og helikoptere til at registrere akutinformation på de patienter, der tilses. Integrationen til EPJ er kritisk, idet der i akutsituationer er behov for, at man på akutafdelingerne tidligt kan få løbende information om de patienter, som er på vej ind.

Systemerne indeholder yderst personfølsomme data og det gør, at cloud-baserede løsninger ikke er en mulighed for Region Midtjylland. Region Midtjylland har derfor valgt at benytte Red Hats OpenShift platform: En hybrid cloudløsning, som kan driftes i eget datacenter, hvilket giver RM fuld kontrol med, hvor data ligger. Det ville ikke være tilfældet for andre rene cloudløsninger som for eksempel Microsoft Azure, Amazon Web Services m.fl., men på lignende vis understøtter OpenShift mere optimale arbejdsgange i forbindelse med udvikling og drift.

Valget af OpenShift skyldes samtidig, at platformen så at sige er i stand til at pakke små containere af programkode og logik, der kan udveksle data med hinanden samt eksterne systemer. Integrationssystemet bliver derved mindre sårbart og det er enkelt at tilføje eller fjerne containere uden at påvirke kommunikationen mellem andre containere. Samtidig er systemet skalerbart og giver mulighed for hurtigt at udvide kapaciteten: Et eksempel kunne være, at antallet af identiske containere, der håndterer en specifik opgave, øges, så kapaciteten til at håndtere data øges tilsvarende.

En yderligere fordel ved OpenShift er, at teknologien er i stand til at automatisere idriftsættelse af nye containere med ny funktionalitet: OpenShift fjerner behovet for menneskelig udførelse af rutinemæssige opgaver og reducerer dermed risikoen for fejl. Det er en helt anderledes måde at arbejde på, hvis man sammenligner med den mere traditionelle monolitiske systemarkitektur, hvor udvikling og idriftsættelse typisk er tung og langvarig.

På den organisatoriske side hjælper kaastrup|andersen med til at sætte RM’s udviklings- og driftspersonale i stand til at håndtere det kommende integrationssystem. Det handler om både de rent tekniske kompetencer, men også en indføring i at arbejde agilt, med en høj grad af samarbejde, løbende (daglig) vidensdeling og, ikke mindst, drypvise delleverancer, så udviklingen af integrationerne løbende testes og deres brugbarhed i dagligdagen i RM valideres.

Region Midt

Resultat

PPJ-integrationen er godt på vej og vil være første produkt på RM's fremtidige integrationsplatform. Den sikrer en smidigere deling af kritisk information om akutpatienter til akutafdelingerne i Region Midtjylland, når der bliver taget kontakt via 112. På den måde undgår RM også dobbeltregistreringer i systemerne.

Brugen af OpenShift platformen bringer en række fordele:

  • RM vil i fremtiden få lettere ved at skabe nye integrationer hurtigt og effektivt – så borgerne får bedre sundhedsløsninger
  • Systemernes kapacitet kan skaleres i forhold til de aktuelle behov – så der ikke opstår flaskehalse i forbindelse med behandling af patienter
  • Idriftsættelse af nye integrationer automatiseres – så RM sparer tid og ressourcer samt sikrer hyppige leverancer

Det sammensatte team har taget de agile tilgange og metoder til sig og oplever værdien af det tætte samarbejde og den fleksible måde at håndtere it-udviklingen på.

Samtidig er RM i gang med at sætte sig i stand at arbejde hurtigere og mere fleksibelt i forhold til både drift, vedligehold og nyudvikling af integrationsløsninger. Det gøres blandt andet ved at indgå i et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) med kaastrup|andersen. Målet er, at samarbejdet både på kort og længere sigt giver RM en ’buffer’ i forhold til arbejdskraft, så der ikke opstår perioder, hvor nye integrationer ikke kan implementeres med den ønskede hastighed, eller at driften kommer til at lide under mistede interne kompetencer.

Det stærke organisatoriske setup med drift, udvikling og OpenShift er et centralt element i RM’s digitale strategi og en vigtig brik i opnåelsen af visionen om ’Sundhedsydelser på borgerens præmisser’.

kaastrup|andersen varetager it-udviklingen sammen med RM’s team, implementerer en agil tilgang til udvikling og drift og hjælper ledelsen med at sikre at den overordnede business case bliver indfriet.

Hvordan fungerer jeres it-infrastruktur? Er den gearet til at håndtere virksomhedens behov for integrationer og løbende forandringer i jeres applikationslandskab?

Vi kan også hjælpe dig med at fremtidssikre din it-infrastruktur, så den byder på tidssvarende og effektive løsninger til forretningen. Kontakt Anton Kaastrup-Hansen på 2027-2502 og få en snak om, hvordan vi sammen kan give din virksomhed mere luft under vingerne.

Vil du høre mere?

Thomas Tengstedt

Sales Manager
+45 70 27 77 19
Kontakt mig